Υπηρεσίες Μηχανικού

α. Οικοδομικές
άδειες

Η οικοδομική άδεια αποτελεί τη διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο.

β. Αδειες Μικρής
Κλίμακας

Η άδεια μικρής κλίμακας είναι απαραίτητη για τη νόμιμη εκτέλεση απλών εργασιών όπως ορίζονται από τη νομοθεσία.

γ. Νομιμοποίηση
Αυθαιρέτων

Η νομιμοποίηση ακινήτων – αυθαίρετων κατασκευών αποτελεί ένα διαχρονικό σύνθετο ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες ιδιοκτήτες.

δ. Ηλεκτρονική Ταυτότητα
Κτιρίου

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου αποτελεί έναν ηλεκτρονικό φάκελο όπου αποτυπώνεται η πολεοδομική κατάσταση ενός κτιρίου ή μίας ιδιοκτησίας.

ε. Τεχνικός Έλεγχος
Ακινήτου

Σκοπός του τεχνικού ελέγχου είναι ο προσδιορισμός της τεχνικής και πολεοδομικής κατάστασης του ακινήτου, με στόχο την αντιμετώπιση τεχνικών και πολεοδομικών προβλημάτων.

στ. Ενεργειακά Πιστοποιητικά – Ελέγχοι

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνει και εκφράζει τα ενεργειακά χαρακτηριστικά κτιρίου ή τμήματος αυτού, όπως ένα μεμονωμένο διαμέρισμα.