ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Στη σύγχρονη εποχή είναι αναγκαίος ο πλήρης τεχνικός έλεγχος του ακινήτου είτε πρόκειται για αγορά, είτε για πώληση κτίσματος ή οικοπέδου. Σκοπός του προ ελέγχου είναι ο προσδιορισμός της τεχνικής και πολεοδομικής κατάστασης του ακινήτου, με στόχο την αντιμετώπιση τεχνικών και πολεοδομικών προβλημάτων, όπως μη ρυθμισμένες αυθαίρετες κατασκευές, εκτίμηση κόστους επισκευής ή αποκατάστασης επικίνδυνων – ετοιμόρροπων κατασκευών.

Η ΕΝΑΥΣΥΣ αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για τον τεχνικό έλεγχο κτιρίων, διαμερισμάτων και οικοπέδων.

Ο έλεγχος για κτίρια ή διαμερίσματα περιλαμβάνει:

  • Έλεγχο νομιμότητας του ακινήτου και τη τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
  • Εκτίμηση ποιότητας κατασκευής του κτιρίου.
  • Έλεγχος δυνατότητας επέκτασης σε ύψος ή σε πλάτος.

Ο έλεγχος για οικόπεδα ή αγροτεμάχια περιλαμβάνει:

  • Έλεγχος όρων δόμησης και οικοδομησιμότητας
  • Έλεγχος επιτρεπόμενων χρήσεων γης (κτίριο κατοικίας, βιομηχανία, τουρισμός)
  • Έλεγχος ειδικών περιορισμών ανά περίπτωση όπως σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα πόλεως.

Το εύρος και ο βαθμός λεπτομέρειας στην πραγμάτωση των ανωτέρω ελέγχων διαφοροποιείται και προσαρμόζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου και τις ανάγκες του εργοδότη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την εκπόνηση ενός πλήρους τεχνικού ελέγχου στο δικό σας ακίνητο ή οικόπεδο.