Η στατική μελέτη είναι απαραίτητη καθώς παρέχει όλες τις αναγκαίες, τεχνικές οδηγίες ώστε να επιτευχθεί η ασφαλέστερη τεχνικοοικονομική κατασκευή ενός κτιριακού έργου. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τη στατική και δυναμική ανάλυση, τη διαστασιολόγηση νέων κτιριακών έργων ή προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο. Υλοποιείται μέσω σύγχρονων υπολογιστικών προγραμμάτων F.E.M..

Η ΕΝΑΥΣΥΣ διαθέτει εξειδικευμένους πολιτικούς μηχανικούς και στα πλαίσια έκδοσης οικοδομικής άδειας αναλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών, τη σύνταξη σχεδίων - ξυλοτύπων, αναλυτικών πινάκων οπλισμού, τη διαστασιολόγηση, την εκτίμηση κόστους του φέροντος οργανισμού, οικοδομικών έργων όπως:

  • Κτίρια κατοικιών
  • Βιομηχανικά κτίρια
  • Πισίνες
  • Δεξαμενές
  • Τοίχους αντιστήριξης

Ο φέρων οργανισμός μπορεί να αποτελείται από:

  • Οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Δομικό χάλυβα (μεταλλικές κατασκευές)
  • Συνδυασμό οπλισμένου σκυροδέματος και δομικού χάλυβα (σύμμεικτες κατασκευές)
  • Κατά περίπτωση από φέρουσα τοιχοποιία

Για την εκπόνηση των στατικών μελετών εφαρμόζονται αυστηρά όλοι οι σύγχρονοι ευρωπαϊκοί αντισεισμικοί κανονισμοί, εναρμονισμένοι με τα εθνικά προσαρτήματα και τους εθνικούς κανονισμούς.

Σε υφιστάμενες κατασκευές δύναται η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας καθώς και μελέτης επισκευών και ενισχύσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων. Η μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται είτε για την περαίωση της ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, είτε για την επέμβαση στον σκελετό υφιστάμενου κτιρίου, όπως προσθήκη καθ’ ύψος ή αλλαγή χρήσης.