Ηλεκτρολογικές Μελέτες

 

Όλες οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρολογικά τους συστήματα. Ιδιαίτερα στους επαγγελματικούς χώρους το σύνολο των καλωδίων – σχαρών που πρέπει να διατρέξουν σε όλο το κτίριο είναι ιδιαίτερα μεγάλο καθώς συμπεριλαμβάνονται καλώδια για παροχή ρεύματος, παροχή UPS, καλωδίωση Ethernet, πυρανίχνευση, κάμερες, κλπ.

Μηχανολογικές Μελέτες

 

Η σωστή μελέτη και διαστασιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αποτελούν την καρδιά της λειτουργίας τους. Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες προσδίδουν αξία στη νέα εγκατάσταση μέσω της εξασφάλισης άριστου τελικού αποτελέσματος, κάλυψης των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων, μείωσης των λειτουργικών εξόδων καθώς και τήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας.

Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης

 

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης ή ριζικής ανακαίνισης κτιριακού έργου απαιτείται η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ), η οποία αντικαθιστά την μελέτη θερμομόνωσης καθώς ο έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας του κτιριακού κελύφους περιλαμβάνεται σε αυτή. Η ΜΕΑ τεκμηριώνει ότι το προς εξέταση κτίριο πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων και για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του.

Στατικές Μελέτες

 

Η στατική μελέτη παρέχει όλες τις αναγκαίες τεχνικές οδηγίες ώστε να επιτευχθεί η ασφαλέστερη τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού ενός κτιριακού έργου. Η στατική μελέτη αφορά στη στατική και δυναμική ανάλυση και διαστασιολόγηση νέων κτιριακών έργων ή προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο, μέσω σύγχρονων υπολογιστικών προγραμμάτων F.E.M..