Μηχανολογικές Μελέτες

Η σωστή μελέτη και διαστασιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελούν την καρδιά της λειτουργίας του. Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες προσδίδουν αξία στη νέα εγκατάσταση μέσω της εξασφάλισης άριστου τελικού αποτελέσματος, της κάλυψης των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων, της μείωσης των λειτουργικών εξόδων και της τήρησης υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας.

Η ΕΝΑΥΣΥΣ διαθέτει εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς και αποτελεί τον κατάλληλο συνεργάτη για την εκπόνηση των Η/Μ (ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών) μελετών.
Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα λογισμικά της 4M, της Tisoft καθώς και ξένων εταιριών, μελετάμε με ακρίβεια όλα τα Η/Μ συστήματα ενός κτιρίου κατοικιών ή βιομηχανίας

Συγκεκριμένα στον μηχανολογικό τομέα, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

 • Ύδρευση - Αποχέτευση
 • Θέρμανση
 • Ψύξη
 • Αεραγωγοί
 • Καύσιμα αέρια
 • Πυροπροστασία (ενεργητική και παθητική)
 • Ανελκυστήρας
 • Πισίνα
 • Λοιπές εξειδικευμένες μελέτες

Μελέτη αδείας ή εφαρμογής;

Ένα συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετά αρχιτεκτονικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρίες είναι ότι οι Η/Μ μελέτες που έχουν εκπονηθεί στο στάδιο της άδειας είτε έχουν σημαντικές ελλείψεις, είτε αναφέρουν πράγματα που δεν εφαρμόζονται. Συνεπώς, στο στάδιο της κατασκευής προκύπτουν αισθητικά προβλήματα, έξτρα κόστη που οδηγούν σε συνεχείς αναθεωρήσεις των μελετών και συνολική καθυστέρηση στο project.

Η συνεχής ενασχόλησή με την κατασκευή μας έχει οδηγήσει στην παραγωγή μελετών εφαρμογής πλήρως εφαρμόσιμων στην πράξη. Ανάλογα με το στάδιο του έργο, από τον αρχικό σχεδιασμό και την μελέτη αδείας μέχρι την επίβλεψη της κατασκευής, η ΕΝΑΥΣΥΣ σχεδιάζει τα Η/Μ συστήματα με στόχο να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές, δηλαδή συστήματα:

 • Υλοποιήσιμα και λειτουργικά
 • Με τη μικρότερη δυνατή οπτική όχληση
 • Με εναλλακτικές οικονομοτεχνικές λύσεις

Ανάλογα με τις απαιτήσεις τα τελικά παραγόμενα είναι 2-D ή και 3-D μεγάλης ακρίβειας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BIM. Όλες οι μελέτες βασίζονται στην τήρηση και τον εναρμονισμό με τους σύγχρονους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός άρτιων και ασφαλών εγκαταστάσεων.