ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ν.4495/17 & ν.4067/12

Η άδεια μικρής κλίμακας είναι απαραίτητη για τη νόμιμη εκτέλεση απλών εργασιών, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που οι προς εκτέλεση εργασίες δεν απαιτούν την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, τότε απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης του άρθρου 30 του ν.4495/17 από αρμόδιο μηχανικό.

Η μη έκδοση των παραπάνω αδειών είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα, όπως για παράδειγμα κώλυμα στη μεταβίβαση ακινήτου στο μέλλον, ποινικές κυρώσεις και προβλήματα με ΙΚΑ για αδήλωτη εργασία κλπ. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος εργαζόμενου ή περαστικού (αστική ευθύνη), η μη έκδοση άδειας επιφέρει επιπλέον κυρώσεις που αφορούν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Ενδεικτικές περιπτώσεις απαίτησης ΑΜΚ:

 • Εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης.
 • Επισκευές εξωτερικών επιχρισμάτων.
 • Τοποθέτηση σκαλωσιών – ικριωμάτων.
 • Εργασίες ανακαίνισης – εσωτερικών διαρρυθμίσεων.
 • Διαχωρισμός ή συνένωση διαμερίσματος.
 • Τροποποίηση όψεων (όπως διαμόρφωση εξωτερικών ανοιγμάτων (πχ άνοιγμα νέου παραθύρου, διαμόρφωση αρχιτεκτονικών προεξοχών, κλπ).
 • Επισκευή στέγης.

Συμβουλευτείτε το γραφείο μας για το αν απαιτείται άδεια για τις εργασίες, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης, το κόστος καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

H ΕΝΑΥΣΥΣ πέρα από την έκδοση της ΑΜΚ αναλαμβάνει και όλες τις διαδικασίες με τους δημόσιους φορείς, από την έναρξη έως την αποπεράτωση του έργου. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε τη:

 • Σύνταξη Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας με ορισμό του υπεύθυνου μηχανικού.
 • Σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και σύμβαση με ΑΝΑΚΕΜ (υποχρεωτικό σε κάθε έργο που παράγει μπάζα)
 • Απογραφή έργου και διαχείριση φακέλου στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ
 • Αναλυτική περιοδική δήλωση εργαζομένων και απογραφή στο ΣΕΠΕ
Και με τα οικοδομικά απόβλητα (μπάζα) τι γίνεται;

Όταν οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν παράγουν οικοδομικά απόβλητα (μπάζα) είναι υποχρεωτική η εναλλακτική διαχείριση των υλικών. Ο κύριος του έργου υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών να εξασφαλίσει σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) και να προβεί σε σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης. Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων συντάσσεται από τον μηχανικό.