Όλες οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρολογικά τους συστήματα. Ιδιαίτερα στους επαγγελματικούς χώρους το σύνολο των καλωδίων – σχαρών που πρέπει να διατρέξουν σε όλο το κτίριο είναι ιδιαίτερα μεγάλο καθώς συμπεριλαμβάνονται καλώδια για παροχή ρεύματος, παροχή UPS, καλωδίωση Ethernet, πυρανίχνευση, κάμερες, κλπ.

Η ΕΝΑΥΣΥΣ διαθέτει εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς και αποτελεί τον κατάλληλο συνεργάτη για την εκπόνηση των Η/Μ (ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών) μελετών. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα λογισμικά ελληνικών και ξένων εταιριών, μελετάμε με ακρίβεια όλα τα Η/Μ συστήματα ενός κτιρίου κατοικιών ή βιομηχανίας.

Στον ηλεκτρολογικό τομέα, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

  • Ηλεκτρολογική μελέτη ισχυρών ρευμάτων
  • Ηλεκτρολογική μελέτη ασθενών ρευμάτων.
  • Μελέτη υποσταθμού – Η/Ζ.
  • Μελέτη κτιριακού αυτοματισμού (BMS, ΚΝΧ, DALI κλπ.)
  • Μελέτη φωτοβολταϊκού σταθμού

Μελέτη αδείας ή εφαρμογής;

Ένα συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετά αρχιτεκτονικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρίες είναι ότι οι Η/Μ μελέτες που έχουν εκπονηθεί στο στάδιο της άδειας είτε έχουν σημαντικές ελλείψεις, είτε αναφέρουν πράγματα που δεν εφαρμόζονται. Συνεπώς, στο στάδιο της κατασκευής προκύπτουν αισθητικά προβλήματα, έξτρα κόστη που οδηγούν σε συνεχείς αναθεωρήσεις των μελετών και συνολική καθυστέρηση του project.

Η συνεχής ενασχόλησή με την κατασκευή μας έχει οδηγήσει στην παραγωγή μελετών εφαρμογής πλήρως εφαρμόσιμων στην πράξη. Ανάλογα με το στάδιο του έργο, από τον αρχικό σχεδιασμό και την μελέτη αδείας μέχρι την επίβλεψη της κατασκευής, η ΕΝΑΥΣΥΣ σχεδιάζει τα Η/Μ συστήματα με στόχο να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές, δηλαδή συστήματα:

Υλοποιήσιμα και λειτουργικά
Με τη μικρότερη δυνατή οπτική όχληση
Με εναλλακτικές οικονομοτεχνικές λύσεις

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα τελικά παραγόμενα είναι 2-D ή και 3-D μεγάλης ακρίβειας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BIM. Όλες οι μελέτες βασίζονται στην τήρηση και τον εναρμονισμό με τους σύγχρονους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός άρτιων και ασφαλών εγκαταστάσεων.