ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – ν.4495/17 & ν.4067/12

Σύμφωνα με τις σύγχρονες πολεοδομικές διατάξεις, για την εκτέλεση κάθε είδους οικοδομικής εργασίας απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης από τον αρμόδιο μηχανικό. Η εξασφάλιση της εκάστοτε οικοδομικής άδειας διασφαλίζει τον ιδιοκτήτη από ασφαλιστικές και διοικητικές κυρώσεις καθώς και για τη νομιμότητα της ακίνητης περιουσίας του.

Η οικοδομική άδεια αποτελεί τη διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο, που προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην έννοια της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνονται και άδειες οι οποίες δεν δημιουργούν δόμηση, όπως η άδεια κατεδάφισης, η άδεια αλλαγής χρήσης, η άδεια διαμορφώσεων, επισκευής, διασκευής, ενισχύσεων, η άδεια για αυτοτελείς εργασίες περιτοιχίσεων, επιχώσεων ή εκσκαφών, καθώς και κοπής δένδρων. Ως οικοδομική άδεια νοείται και η άδεια τακτοποίησης αυθαιρέτου.

H ΕΝΑΥΣΥΣ αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των κάτωθι μελετών καθώς και την επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών για την έκδοση οικοδομικής άδειας:

  • Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Στατική μελέτη
  • Τοπογραφική μελέτη
  • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης
  • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτη πυρασφάλειας
  • Μελέτη καύσιμου αερίου
  • Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
  • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού
Επικοινωνήστε μαζί μας για την εκπόνηση μελέτης που σας ενδιαφέρει, καθώς και για την έκδοση της οικοδομικής σας άδειας.