Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης ή ριζικής ανακαίνισης κτιριακού έργου απαιτείται η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ). Αντικαθιστά την μελέτη θερμομόνωσης καθώς ο έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας του κτιριακού κελύφους περιλαμβάνεται σε αυτή. Η ΜΕΑ τεκμηριώνει ότι το προς εξέταση κτίριο πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων και για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε νέο κτίριο πρέπει να είναι τουλάχιστον Α ενεργειακής κλάσης και να έχει εγκατεστημένα συστήματα ηλιοθερμίας, που να καλύπτουν το 60% των αναγκών σε ζεστό νερό καθώς και φωτοβολταϊκά.

Η ΕΝΑΥΣΥΣ διαθέτει εξειδικευμένους μηχανικούς και αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης ΚΕΝΑΚ στα πλαίσια έκδοσης οικοδομικής αδείας. Ανάλογα όμως με τις απαιτήσεις του πελάτη, προχωράει και ένα βήμα παραπέρα, σχεδιάζοντας τα κτίρια με βάση το στόχο του τριπλού 0 (triple-0), δηλαδή με μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας, μηδενικές εκπομπές αερίων ρύπων, μηδενικά απόβλητα (Zero Energy Consumption, Zero Emissions, Zero Waste). Τα κτίρια αυτά ονομάζονται κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΝΖΕΒ) και ο σχεδιασμός τους πραγματοποιείται σε τρία βήματα:

Βήμα 1ο - Ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών. Περιλαμβάνει:

 • Αναζήτηση βέλτιστων συνθηκών ηλιασμού, σκίασης και φυσικού αερισμού μέσω της αρχιτεκτονικής του κτιρίου (βιοκλιματικός σχεδιασμός)
 • Ανάλυση κτιριακού κελύφους και περιβάλλοντα χώρου για καθορισμό σημείων απωλειών ενέργειας (θερμογέφυρες, σημεία υγρασίας, κλπ.) με σκοπό την πλήρη θερμομόνωσή του
 • Προσθήκη συστημάτων σκίασης (κινητών/σταθερών)

  Βήμα 2ο - Χρήση αποδοτικών ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. Περιλαμβάνει:

 • Οικονομοτεχνική ανάλυση και σωστή διαστασιολόγηση όλων των Η/Μ συστημάτων (συστήματα VRV, αντλίες θερμότητας, τεχνολογίες inverter, LED φωτισμός κ.α.)
 • Κεντρικός έλεγχος  όλων των συστημάτων (αισθητήρια θερμοκρασίας, ανθρώπινης παρουσίας, έλεγχος φορτίων κλπ.)
 • Καταγραφή/ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κλπ.) μέσω της εγκατάστασης μετρητικών διατάξεων

Βήμα 3ο - Κάλυψη αναγκών με ανανεώσιμες πηγές. Περιλαμβάνει:

 • Μελέτη συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμία για ΖΝΧ, γεωθερμία κλπ.)
 • Μελέτη συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-θέρμανσης

Bonus επί του συντελεστή δόμησης

Ο νέος οικοδομικός κανονισμός ν.4067/2012 δημιουργεί κίνητρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Προβλέπεται bonus αύξησης κατά 5% έως 10% ανά περίπτωση:

 • Κτίριο το οποίο κατατάσσεται σύμφωνα με τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης στην ανώτερη κατηγορία (Α+) του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων λαμβάνει bonus στο συντελεστή δόμησης 5%.
 • Κτίριο με χρήση κατοικίας το οποίο σύμφωνα με τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης με κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μικρότερης του 16% του κτιρίου αναφοράς βάσει του ΚΕΝΑΚ λαμβάνει bonus στο συντελεστή δόμησης 10%.